Algemene Voorwaarden

In het kader van de verkoop op afstand (zonder de simultane fysieke aanwezigheid van de partijen), overeenkomstig de Handelspraktijken Wet van 6 April 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Natural Leadership (12.3 bv)

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met  Natural Leadership (12.3 bv).

De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Natural Leadership (12.3 bv). Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is terug te vinden op https://www.naturalleadership.be of op eenvoudig verzoek per post of fax te verkrijgen.

Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de Natural Leadership (12.3 bv) -website en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door Natural Leadership (12.3 bv) gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders wordt overeengekomen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Natural Leadership (12.3 bv) daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Natural Leadership (12.3 bv) tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger, waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden.

Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Natural Leadership (12.3 bv)) en/of klanten van Natural Leadership (12.3 bv) hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,…

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natural Leadership (12.3 bv) niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Touch of Gold (Studio B1 bv) als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

Artikel 4. Termijnen en meerwerk

4.1. De door Natural Leadership (12.3 bv) opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief.  Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer Natural Leadership (12.3 bv), wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Natural Leadership (12.3 bv) het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

4.2. Meerwerk – Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Natural Leadership (12.3 bv).Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Natural Leadership (12.3 bv) worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

  • uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
  • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Natural Leadership (12.3 bv) kenbaar zijn gemaakt;
  • gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Natural Leadership (12.3 bv) in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Natural Leadership (12.3 bv) weinig of geen invloed kan uitoefenen;
  • tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

Voorschot – Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 40% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Oplevering – In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) on line te plaatsen.

Prijsherzieningsclausule – Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

Termijn van betaling – Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Natural Leadership (12.3 bv) kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.  Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Eigendomsvoorbehoud – Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Natural Leadership (12.3 bv) het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Natural Leadership (12.3 bv) niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.

Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Natural Leadership (12.3 bv), van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Artikel 6. Overige bepalingen

6.1. Aansprakelijkheid

Natural Leadership (12.3 bv) is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Natural Leadership (12.3 bv) blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Natural Leadership (12.3 bv)voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Natural Leadership (12.3 bv)geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.2. Bewijs – Zowel Natural Leadership (12.3 bv) als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

6.3. Klachten – Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Natural Leadership (12.3 bv). Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.4. Licenties en externe kosten – Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Natural Leadership (12.3 bv) hierover verstrekt is louter indicatief.

6.5. Afwervingsclausule – De aangestelden van Natural Leadership (12.3 bv)zijn uitsluitend in haar dienst.  Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van Natural Leadership (12.3 bv).

6.6. Toepasselijkheid – Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Natural Leadership (12.3 bv) en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Natural Leadership (12.3 bv).

6.7. Bewijs en toepasselijk recht – Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Artikel 7. Disclaimer

In het geval er aan de klant toegang wordt gegeven tot de digitale leeromgeving van Natural Leadership, mag niets van de digitale leeromgeving, zelfs gedeeltelijk, openbaar gemaakt worden, gereproduceerd worden, vertaald of aangepast onder enige vorm ook of op enige wijze, hierin begrepen, maar niet daartoe beperkt: druk, offset, fotokopie, digitale, elektronische of optische beeldopname, scanning, microfilm, geluidsopname, band of plaat, of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, behoudens de uitdrukkelijke, schriftelijk en voorafgaande toestemming van de auteurs/auteursrechthebbenden.

Voorgaande geldt eveneens voor het reproduceren, het vertalen of aanpassen (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt persoonlijk van aard is of (iii) voor het overnemen in enig nieuwsmedium (dagblad, krant, nieuws- of weekblad, tijdschrift of nieuwszender (al of niet in digitale vorm of online).